Past Symposia

7th Symposium
at ACSM 2018, Minnesota (USA)
6th Symposium
at ISB 2017, Brisbane (Australia)
5th Symposium
at ACSM 2017, Colorado (USA)
4th Symposium
at ISEK 2016, Chicago (USA)
3rd Symposium
at ACSM 2016, Boston (USA)
2nd Symposium
at ISB 2015, Glasgow (UK)
1st Symposium
at WCB 2014, Boston (USA)

Upcoming Symposia ยป